PRODAJA: 20 % popust na čevlje TYR KUPI ZDAJ


REGULAMINTopforsport s.r.o.
Firma Topforsport s.r.o. IČ: 29213291
VAT ID: CZ29213291
z siedzibą w Brno, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Republika Czeska, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 66187 (16.4.2010)

Sklep internetowy: Top4Fitness.pl

E-mail: info@top4fitness.pl

Niniejszy regulamin Topforsport s.r.o. dla sprzedaży towarów i usług dotyczy sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej Top4Fitness.pl i składa się z następujących artykułów: ::

Artykuł 1. - Postanowienia ogólne
Artykuł 2. - Zamawianie Towarów - Ceny, Płatność i Dostawa
Artykuł 3. a - Zasady anulowania
Artykuł 3. b - Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji
Artykuł 4. a - Warunki gwarancji
Artykuł 4. b - Zasady reklamacji
Artykuł 5. - Inne postanowienia
Artykuł 6. - Dodatkowe świadczone usługi i specjalne kategorie towarów
Artykuł 7. - Postanowienia końcowe

Artykuł 1.
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedającym jest spółka handlowa Topforsport s.r.o., ID: 29213291, NIP: CZ29213291; z siedzibą w Brnie – Žebětín, 615 00, Lazaretní 4298/11a, Czechy, spółka została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, dział C, wpis 66187; data założenia: (zwany dalej “Sprzedawcą”).
 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę pod adresem internetowym Top4Fitness.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”), za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu (zwanym dalej"Interfejs").
 3. Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron zawierających umowę sprzedaży (zwaną dalej "Umową kupna") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a każdą osobą fizyczną zamawiającą produkty lub usługi (zwaną dalej "Kupującym" resp. "Ty") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. W związku z tym Regulamin ten wraz z Polityką prywatności stanowią nieodłączną część Umowy kupna
 4. Korzystając ze Sklepu internetowego, Kupujący akceptuje Politykę Prywatności, która ma zastosowanie do wszystkich informacji przekazywanych Sprzedającemu za pośrednictwem Interfejsu i które mogą być zbierane podczas tej operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z pełną polityką można zapoznać się TUTAJ.
 5. Składając zamówienie Kupujący potwierdzają następujące (a-d): Kupujący

      (a) jest pełnoletni lub otrzymał zgodę opiekuna na złożenie zamówienia,
      (b) zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi,
      (c) ma zdolność do zawarcia prawnie wiążącej umowy oraz
      (d) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji przedmiotu zawartej Umowy Sprzedaży.

Artykuł 2.
Zamawianie Towarów - Ceny, Płatność i Dostawa

 1. Interfejs udostępnia informacje o dostarczonych towarach i usługach, w tym ceny poszczególnych produktów. Podane ceny zawierają podatek VAT i wszelkie związane z tym opłaty.
 2. Wszelkie prezentacje towarów w interfejsie służą wyłącznie celom informacyjnym, a sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna na takie towary.
 3. Ceny produktów obowiązują w momencie złożenia Zamówienia, z wyjątkiem anulowania dokonanego przez Sprzedawcę (patrz pkt 3.a Zasady anulowania).
 4. Metody dostawy i ich warunki są określone w sekcji "Wysyłka i płatność"w Interfejsie. Dostawę organizuje Sprzedający na terenie Polski. Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od wyboru metody. Konkretny sposób dostawy wybiera Kupujący z aktualnym cennikiem dostępnym w zakładce "Koszyk".
 5. Wszystkie dostępne metody płatności są określone w sekcji "Wysyłka i Płatność" Sprzedawca nie akceptuje innych sposobów płatności niż określone w powyższym punkcie i dostępne w “Koszyku” i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą skutkować próbą zapłaty przez Kupującego w inny sposób.
 6. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków zdalnej komunikacji w związku z zawarciem Umowy kupna i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Kupującego w związku z korzystaniem z tych środków w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, opłaty telefoniczne itp.).
 7. W celu zamówienia produktów, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w sekcji “Koszyk” Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje dotyczące (a-d):

      (a) zamawianych produktów (Kupujący dodaje towary do elektronicznego "Koszyka" i może wybrać dodatkowe usługi w Koszyku,
      (b) sposobu zapłaty za produkty,
      (c) żądanego sposobu dostawy z powiązanymi kosztami oraz
      (d) dodatkowych usług (jeśli dotyczy) i powiązanych kosztów

(zwanymi dalej "Zamówieniem" lub "Złożeniem zamówienia").

 1. Umowa kupna staje się ważna w momencie, gdy Kupujący otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail "potwierdzenie zamówienia" wraz z dokumentami uzupełniającymi w ich stałej formie. Dokumenty uzupełniające można sprawdzić na następujących stronach::Regulamin , Polityka prywatności
 2. Kupujący może mieć również możliwość złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków zdalnej komunikacji na warunkach określonych w Interfejsie. Bez względu na sposób złożenia Zamówienia jest ono ważne dopiero po otrzymaniu przez Kupującego wiadomości e-mail "Potwierdzenie zamówienia" (patrz art. 2. ust. 8).
 3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu produktów wraz z kosztami opakowania i dostawy w określonej wysokości, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 4. W przypadku opóźnienia w wysyłce, Kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową. W przeciwnym razie, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysłania zamówienia.
 5. Przed wysyłką zamówienia, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych osobowych podanych w zamówieniu w celu skorygowania błędów popełnionych podczas wypełniania formularza zamówienia lub nawet anulowania zamówienia (patrz punkt 3.a Anulowanie zamówienia). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub nieprzyjęcie zamówienia lub otrzymanie błędnych informacji, niezależnie od tego, czy zostały podane umyślnie, czy nieumyślnie.
 6. Kupujący akceptuje fakt, że Sprzedający może ogłaszać promocje marketingowe "Prezent z zakupem". Regulamin tych promocji znajdziesz TUTAJ. W takim przypadku niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu.
 7. Sprzedający może wydać Kupującym następujące kody rabatowe (a-b):

      (a) "Kod rabatowy o określonej wartości"umożliwia zarejestrowanym i zalogowanym Kupującym zastosowanie rabatu o stałej wartości podczas składania zamówienia. Kiedy kod jest aktywny, cena zakupu zostanie pomniejszona o określoną wartość rabatu. W przypadku zastosowania kodu przy zakupie wielu pozycji rabat zostanie naliczony na każdy artykuł osobno i proporcjonalnie do jego udziału w cenie zakupu zamówionego towaru.
      (b) Subjekty "Procentowy kod rabatowy"uprawnia zarejestrowanych i zalogowanych Kupujących do zastosowania rabatu procentowego przy składaniu zamówienia. Kiedy kod jest aktywny, cena produktów zostanie obniżona proporcjonalnie do danego procentu rabatu.

Kod rabatowy jest aktywowany poprzez wprowadzenie go w polu "Wprowadź nowy kod rabatowy," w Koszyku lub w polu "Moje kody rabatowe" w sekcji Profil użytkownika. Rabaty udzielane Kupującemu przez Sprzedawcę nie łączą się ze sobą.

 1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru zarówno poprzez zapłatę pełnej ceny zakupu towaru, jak i przejęcie go od Sprzedającego lub, za obopólną zgodą, osoby trzeciej.

Artykuł 3.a
Zasady anulowania

 1. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie (+420 222 74 64 24) lub mailowo info@top4fitness.pl do momentu zorganizowania przez Sprzedawcę transportu do Kupującego. Proszę upewnić się, że numer zamówienia jest podany w pisemnym anulowaniu. Numer zamówienia znajduje się w potwierdzeniu zamówienia, przesłanym na podany adres e-mail po zaakceptowaniu zamówienia oraz w podglądzie zamówienia profilu użytkownika Kupującego (więcej o profilach użytkownika w Polityce prywatności).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w każdym z następujących przypadków (a-e):

      (a) produkty nie są już produkowane lub dostarczane;
      (b) dostawca znacząco zmienił cenę;
      (c) w przypadku widocznego błędu w cenie towaru (tj. gdy cena oczywiście różni się od ceny zwyczajowej dla tego typu produktu). Pozornym błędem w cenie towaru jest np. cena o 60% niższa od ceny zwyczajowej dla tego typu produktu;
      (d) podane informacje rozliczeniowe są nieprawidłowe lub niemożliwe do zweryfikowania;
      (e) Sprzedawca nie dostarcza na podany adres dostawy.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Kupującego w celu uzgodnienia dalszych działań.

 1. Komercyjna odsprzedaż towarów oferowanych przez Top4Sport jest niedozwolona. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zamówienia lub odstąpienia od Umowy kupna, jeśli dowie się, że Kupujący zamierza odsprzedać towar w celach handlowych. (patrz 3.b Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji)

Artykuł 3.b
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży zawartej za pomocą środków zdalnej komunikacji

 1. Kupujący jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od dostarczenia towaru do niego lub wskazanej przez Kupującego osoby trzeciej (innej niż przewoźnik). Kupujący musi w tym terminie przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Kupujący zwróci wówczas towar Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna.
 2. W celu odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedającego wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu (patrz Załącznik I). Rekomendujemy odstąpienie w taki sposób, aby Kupujący wysłał jednoznaczne powiadomienie na adres mailowy info@top4fitness.pl Sprzedawcy.
 3. Sprzedający zwróci kupującemu pieniądze w ciągu 14 dni od odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, ale najwcześniej po otrzymaniu przez sprzedającego zwracanego towaru.
 4. W przypadku zwrotu towaru zamówionego z wykorzystaniem kodu rabatowego, kupującemu zwracana jest tylko kwota zapłacona za zwrócony towar (patrz Artykuł 2.(14)).
 5. Oprócz zwrotu ceny zakupu, w przypadku całkowitego odstąpienia od umowy, Kupującemu przysługuje zwrot kosztów związanych z dostawą towaru, jednak w maksymalnej cenie najtańszego transportu oferowanego przez Sprzedającego. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie może m.in. odstąpić (a-d):

      (a) od umowy kupna na dostawę towaru, który został dostosowany zgodnie z życzeniem kupującego;
      (b) od umowy kupna na dostawę towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które po dostawie zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi towarami;
      (c) od umowy kupna na dostawę zapieczętowanych towarów, które zostały przejęte przez konsumenta i nie mogą być zwrócone ze względów higienicznych;
      (d) od umowy kupna na dostawę produktów cyfrowych, jeżeli rozpoczął się dostęp do produktu cyfrowego.

 1. Odstąpienie od umowy sprzedaży może być odrzucone, jeżeli towar został zakupiony przez przedsiębiorcę lub podmiot prawny. W takich przypadkach zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku gdy zwracany towar jest uszkodzony, używany w sposób przekraczający jego przeznaczenie lub nawet częściowo zużyty, przysługuje Sprzedającemu prawo do naprawienia poniesionej szkody wobec Kupującego. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że wysokość odszkodowania będzie ustalana przez Sprzedającego z uwzględnieniem stanu zwracanego towaru, a w przypadku oceny przez Sprzedającego towaru jako nienadającego się do sprzedaży, roszczenie odszkodowawcze może zostać jednostronnie potrącone przez Sprzedającego o zwrot ceny zakupu.
 3. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę na odebranie darmowego prezentu wraz z zakupionym towarem, a kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący zwróci sprzedającemu prezent wraz z towarem. W przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wartości nie zwróconego prezentu z prawem Kupującego do zwrotu ceny zakupu (patrz Artykuł 2.(15)).

Artykuł 4.a
Warunki gwarancji

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Konsumentów z późniejszymi zmianami.
 2. W przypadku zakupu towarów w ramach działalności gospodarczej do reklamacji zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego z późniejszymi zmianami.
 3. Kupujący nie powinien przyjmować uszkodzonej przesyłki od przewoźnika i powinien skontaktować się z działem obsługi klienta Sprzedawcy. W przypadku odbioru uszkodzonej przesyłki reklamacja zostanie rozpatrzona z przewoźnikiem.
 4. Po przyjęciu przesyłki Kupujący powinien niezwłocznie sprawdzić towar i zgłosić ewentualne wady pisemnie w ciągu 24 godzin, w miarę możliwości wraz z dokumentacją fotograficzną lub wideo, na adres e-mail info@top4fitness.pl. Sposób opisu wady i inne niezbędne informacje określa Artykuł 4. b Zasady reklamacji.
 5. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za towar wolny od wad w momencie jego odbioru. Sprzedający w szczególności gwarantuje Kupującemu, że w momencie odbioru towaru przez Kupującego (a-e):

      (a) towar ma właściwości uzgodnione między stronami; w przypadku braku takiego zastrzeżenia, towar posiada właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy Sprzedawcy lub producenta;
      (b) towar nadaje się do zadeklarowanego przez Sprzedawcę celu lub celu, w jakim towar ten jest zwykle używany;
      (c) jakość i wykonanie towaru są zgodne z ustaloną próbką lub wzorem, w przypadku gdy jakość lub wykonanie zostały ustalone według umówionej próbki lub wzoru;
      (d) ilość, rozmiar lub waga towarów są zgodne z wymaganiami;
      (e) towar spełnia wymagania przepisów prawa,

 1. Postanowienia paragrafu powyżej nie stosuje się do wady towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu tej wady, do zwykłego zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub rozerwanie w momencie odbioru przez Kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru
 2. Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje w przypadku wad powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych lub elementów naturalnych. W związku z tym reklamacje można składać tylko w przypadku wad spowodowanych wadą materiału lub nieprawidłową technologią produkcji.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem produktu.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia prawa z tytułu odpowiedzialności za wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od odbioru towaru; okres ten może zostać przedłużony poprzez oświadczenie w karcie gwarancyjnej. W przypadku przedłużenia okresu gwarancji Sprzedawca określi warunki i zakres przedłużonej gwarancji w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku karty gwarancyjnej dokument podatkowy (faktura) będzie służył temu samemu celowi.
 5. Momentem zgłoszenia reklamacji jest moment, w którym Sprzedający otrzyma od Kupującego reklamowany towar.
 6. W przypadku nieuzasadnionej, a tym samym odrzuconej reklamacji, Kupujący zobowiązuje się pokryć poniesione przez Sprzedawcę koszty związane z procedurą reklamacyjną wykraczające poza normalny sposób załatwienia (w szczególności koszty własnej ekspertyzy, koszt zastępstwa procesowego, itp.). Uprawnienie Kupującego do rozliczenia kosztów związanych z skutecznym postępowaniem reklamacyjnym regulują obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego

Artykuł 4.b
Zasady reklamacji

 1. W przypadku reklamacji towaru zakupionego od Topforsport s.r.o., Kupujący powinien postępować zgodnie z NINIEJSZYMI TOHTO instrukcjami; lub według zaleceń:
  • W pierwszej kolejności wyślij e-mail z nazwą produktu, numerem zamówienia oraz szczegółowym opisem przyczyny reklamacji na adres info@top4fitness.pl. Nasz dział obsługi klienta chętnie pomoże w wypełnieniu internetowego formularza reklamacyjnego lub poinformuje o alternatywnych krokach, które należy wykonać.
  • Reklamowany towar wraz z wygenerowanym numerem reklamacji należy przesłać na adres lokalny podany w sekcji“Jak reklamować towary” w sklepie internetowym.
  • Prosimy o dostarczenie wraz z towarem wszystkich elementów, które mogą mieć związek z reklamowaną wadą, dokładnego opisu wady lub ewentualnie dowodu wady występującej w sposób nieregularny, danych kontaktowych (numer telefonu, e- adres e-mail), określenie uprawnień, których chcesz dochodzić w związku z reklamacją, dowód sprzedaży (kopia) i/lub kartę gwarancyjną.
  • Kupujący ma możliwość wyboru ubezpieczenia na wypadek utraty, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Topforsport s.r.o. nie pokrywa żadnych kosztów ani kosztów wysyłki i nie ponosi odpowiedzialności, jeśli przesyłka nie zostanie doręczona i nie przyjmie przesyłek wysłanych za pobraniem.
  Powyższe zalecenia nie wpływają na możliwości i uprawnienia konsumenta wynikające z obowiązująch praw z późniejszymi zmianami, a ich celem jest umożliwienie jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji
 2. Sprzedający wystawi pisemne potwierdzenie (protokół reklamacyjny) z podaniem daty dochodzenia prawa z tytułu odpowiedzialności za wady, potwierdzenia naprawy lub czasu jej trwania oraz ewentualnie sposobu załatwienia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane, a wady usuwane bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od daty reklamacji, chyba że Sprzedający i Kupujący uzgodnią dłuższy termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący ma prawo domagać się odpowiedniego rabatu od ceny kupna lub odstąpić od umowy kupna.

Artykuł 5.
Inne postanowienia

Wybór modelu obuwia

 1. Przed wyborem produktu prosimy o rozważenie właściwości wymaganych od wybranego modelu, przeznaczenia i warunków użytkowania (np. rodzaj sportu, rodzaj nawierzchni itp.). Każdy rodzaj towaru jest produkowany do określonego zastosowania, a jego właściwości są do tego przystosowane.
 2. Wybierając obuwie sportowe, upewnij się, że wybrany rozmiar precyzyjnie odpowiada potrzebom Twoich stóp. Starannie dobierz rodzaj butów do kształtu i szerokości stopy, wysokości podbicia i kształtu kości pięty. Zaleca się bardzo staranne przymierzanie obuwia sportowego. Stopa musi być mocno przytwierdzona, aby zapobiec przemieszczaniu się stopy wewnątrz buta i późniejszemu uszkodzeniu wyściółki wkładki w części piętowej. Niestety niewłaściwie dobrany model, rodzaj czy rozmiar obuwia nie może być powodem późniejszych reklamacji. Jednak w naszym sklepie internetowym możesz znaleźć wiele przydatnych narzędzi (tabele rozmiarów, blogi, opcję shoe finder itp.) lub możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Artykuł 6.
Dodatkowe świadczone usługi i specjalne kategorie towarów

 1. W sekcji “Koszyk” Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaoferowania Kupującemu na jego żądanie dodatkowe usługi, a mianowicie (a-b):

      (a) “Wydłużony czas zwrotu”
      (b) "Ubezpieczenie przesyłki"

Ze względu na ich charakter nie ma możliwości odstąpienia od świadczenia tych usług, po wysłaniu Zamówienia do Kupującego.

 1. Usługa "Ubezpieczenie przesyłki" uprawnia Kupującego do natychmiastowego odstąpienia od umowy kupna i zwrotu pieniędzy w przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki podczas dostawy. Po wykupieniu usługi Topforsport zobowiązuje się do priorytetowego rozpatrywania reklamacji towaru uszkodzonego lub zagubionego podczas transportu.        - Dotyczy wszystkich środków transportu oferowanych przez Topforsport.
         - Kupujący może skorzystać z usługi od przewidywanego terminu dostawy, podanego w potwierdzeniu zamówienia, do 24h po dostarczeniu towaru.
         - Usługę można wykupić tylko raz dla jednego zamówienia. Usługa dotyczy wszystkich towarów fizycznych w zamówieniu.
         - Usługa nie jest ubezpieczeniem ani żadną inną usługą świadczoną w ramach działalności ubezpieczeniowej.
 2. Usługa “Wydłużony czas zwrotu” uprawnia Kupującego do odstąpienia od Umowy kupna bez podania przyczyny i zwrotu zakupionego towaru przez wydłużony okres czasu. W ramach tej usługi standardowy okres karencji (patrz art. 3.b ust. 1) zostaje dodatkowo przedłużony o kolejne 30 dni. Okres karencji wynosi zatem 60 dni lub dłużej, jeśli zdarzenie konsumenckie wydłuży ten okres.
 3. Nawet w przypadku towarów zwracanych w ramach usługi “Wydłużony czas zwrotu” Sprzedawca zastrzega, że towary nie mogą być używane, przeterminowane, częściowo lub całkowicie zużyte lub uszkodzone poza sprawdzeniem ich w celu ustalenia zakresu ich przeznaczenia. Towar należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu i z nienaruszonymi metkami.
 4. Sprzedawca udostępnia Kupującemu produkt cyfrowy o nazwie “Kupon podarunkowy” (zwany dalej “Voucherem”). Voucher to unikalny kod przeznaczony do płatności w sklepie internetowym, gdzie można go wykorzystać na dowolny towar z oferowanego asortymentu. Voucher można zrealizować wyłącznie po zarejestrowaniu i zalogowaniu użytkownika. Kod Vouchera należy wpisać w polu „Wprowadź nowy kod rabatowy” w koszyku. Cena za wybrany towar zostanie wówczas pomniejszona o wartość Vouchera. Jeżeli Kupon jest używany do zakupu więcej niż jednego produktu, obowiązują te same zasady, co w Artykule 2. (14.b).
 5. Wartość Vouchera może zostać wykorzystana tylko przy jednorazowym zakupie i nie może być wykorzystana na inne świadczone usługi, opłatę transportową ani płatność przy odbiorze. Kupon jest ważny przez 180 dni od daty zakupu, a po tym okresie traci ważność.
 6. W przypadku wykorzystania Vouchera do zakupu towaru i późniejszego zwrotu towaru we wskazanym terminie lub uznania reklamacji, Kupującemu przysługuje m.in. prawo do zwrotu wartości Vouchera.

Artykuł 7.
Postanowienia końcowe

 1. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek ustaleń umownych między stronami nie ma wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień
 2. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą zamierzającą nabyć produkty od Sprzedającego jest osoba prawna lub osoba zamawiająca towar w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub wykonującej wolny zawód.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu (patrz Załącznik I).
 4. Umowa kupna i wszystkie dokumenty uzupełniające są sporządzone w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31.10.2022. Zmiany Regulaminu są zastrzeżone.

ZAŁĄCZNIK I

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

Sprzedawca:
Topforsport s.r.o., Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, Republika Czeska IČ: 29213291, VAT ID: CZ29213291

 

Adres korespondencyjny
Topforsport s.r.o., Lazaretní 11a, 61500 Brno, Republika Czeska

UWAGA! Adres ten może być używany tylko w przypadku, gdy Kupujący nalega na przesłanie zawiadomienia o odstąpieniu pocztą zamiast mailem, nie jest to adres do zwrotu towaru. Adres do zwrotu towaru znajdziesz na naszej stronie internetowej w sekcji “Jak zwrócić towar”

Kupujący:
Imię, nazwisko:
Adres:

Kupujący niniejszym zawiadamia Sprzedającego, że odstępuje od umowy kupna następujących produktów:

 

____________________________________________________________________________

Data otrzymania towary:
Numer zamówienia:

 

Data                                                                                                                   Podpis kupującego